Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-12-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha incorporat, a la secció [METRICA] del fitxer MiraMon.par la nova clau TransformacioGeometriaAlVol= que permet governar si es desitja efectuar canvis de sistema de referència al vol.
  • MiraMon: Gràcies a les noves claus HorizontalSystemIdentifier= i unitats= de la secció [SPATIAL_REFERENCE_SYSTEM:HORIZONTAL] dels MMM i MMZ és possible indicar el sistema de referència per a un MMM o MMZ que continguin un conjunt d'informació geogràfica que no especifiqui el sistema de referència (com per exemple habitualment passa amb fitxers DXF), cosa que altrament genera una situació especialment confusa en canvis de dàtum sense canvi de projecció.
  • MM32: S'ha corregit un error que es produïa de vegades durant la digitalització de polígons explícits en efectuar un desagrupament de polígons.
  • MM32 i TiffIMG: S'ha corregit un error que havia estat introduït els darrers mesos que feia que en alguns fitxers TIFF no es llegís bé algun paràmetre de la capçalera, cosa que podia afectar, per exemple, les coordenades de georeferenciació.