Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-09-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: Seguint les recomanacions del Sistema Internacional d'unitats, en les longituds, àrees i perímetres expressades en graus, el símbol del grau s'escriu sense espai de separació respecte al valor.
  • MiraMon: Per tal de poder suportar adequadament el fet que un mateix mapa pugui contenir conjunts d'informació geogràfica en diferents sistemes de referència, s'anota en el mapa, a través de les claus HorizontalSystemIdentifier= i unitats= de la secció [SPATIAL_REFERENCE_SYSTEM:HORIZONTAL], en quin sistema de referència cal entendre que estan escrites les coordenades de les seccions [VISTA], [VISTA_GENERAL] i [CAMP_MAPA]. En mapes anteriors que no continguin aquesta especificació el sistema de referència es dedueix de la primera capa en què es pot llegir, o s'aplica el sistema actual en la sessió del MiraMon si no és possible deduir-lo.