Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-08-2012
Versió: 4.5
Descripció:
  • IMGASCII: S'ha permès indicar, a través del paràmetre /SEPARA_TABULADOR, que el separador entre les quantitats (coordenades, valors del ràster) sigui un tabulador en comptes d'un espai en blanc. Aquesta variant resulta convenient per a importar les dades a certs programes d'estadística, fulls de càlcul, etc, i aplica a les dades en si (coordenades i valors del ràster, o columnes de valors de diferents ràsters), no al text de petites metadades que optativament es pot indicar a la capçalera.
  • IMGASCII: S'ha creat un nou mode /ASPECTE_COLUMNA_UNICA en què els valors s'escriuen en una columna, en comptes de separats per un espai [o tabulador] (que equivaldria a /ASPECTE_FILA_UNICA, que era l'única possibilitat en les versions anteriors a la 4.0 del mòdul IMGASCII). Aquest mode només aplica quan el paràmetre opció és "Només valors".
  • IMGASCII: S'ha creat un nou mode /ASPECTE_MATRIU en què els valors s'escriuen en files (separades per retorns) i columnes (separades per un espai [o tabulador]), imitant la matriu del ràster, en comptes de separant els valors per un espai [o tabulador] (que equivaldria a /ASPECTE_FILA_UNICA) o per retorns (que equivaldria a /ASPECTE_COLUMNA_UNICA). Aquest mode només aplica quan el paràmetre opció és "Només valors" i no és compatible amb /AFEGIR_COLUMNA.
  • IMGASCII: S'ha creat un nou paràmetre /NODATA_FORCAT= que permet indicar, per exemple -9999 per a casos en què un -3.4E+38 pot no ser compatible amb el software de destí i -9999 no és dintre el rang de les dades. Important: el valor s'escriu com un literal i NO s'aplica el nombre de decimals que indiqui l'usuari. Per tant, si es desitja decimals en aquest NODATA, escriviu-los en la petició (per exemple /NODATA_FORCAT=-1.0).
  • IMGASCII: S'ha creat un nou paràmetre /AFEGIR_COLUMNA, que només és compatible amb la combinació del mode "Només valors" (1) i de les opcions /CAPCALERA=0 (opció per defecte) i /ASPECTE_COLUMNA_UNICA, i que permet indicar que el fitxer de sortida, si existeix, s'obri en mode "afegir" i s'afegeixi una nova columna amb les dades del ràster en qüestió. Les columnes quedaran separades per un espai (per defecte) o bé per un tabulador (si també s'indica /SEPARA_TABULADOR).
  • IMGASCII: S'ha millorat diversos aspectes de l'aplicació que la fan més flexible per a exportar dades multivariants a programes d'estadística, etc, i es passa a v. 4.5.