Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • Canviprj: S'ha resolt un conflicte a l'hora de realitzar un canvi de projeccions amb una capa de polígons que donava un error a mitja execució. També s'ha repassat l'aplicaicó per tal de garantir-ne un ple suport a DBF esteses i s'ha comprovat que no presenti cap problema amb caràcters especials en els continguts de les taules.