Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: Millora en el disseny d'impressió 2: El canvi d'escala del mapa efectuat interactivament a través de redimensionar el camp del mapa ara fa que el MiraMon prengui decisions automàtiques més adequades sobre com canviar l'escala gràfica i la numèrica (redimensionat del caixetí que les conté, etc).
  • MM32: Millora en el disseny d'impressió 3: S'ha fet que, en la caixa de disseny d'impressió, la combinació "Ctrl+Z" efectuï una operació de desfer moviments o redimensionat de caixetins, etc.
  • MM32: Millora en el disseny d'impressió 4: S'ha evitat, en la caixa de disseny d'impressió, que determinades dreceres de teclat (com la tecla "menys" per a reduir el nivell de zoom) generin un avís acústic.
  • MM32: Millora en el disseny d'impressió 5: S'ha evitat, en la caixa de disseny d'impressió, que el moviment del cursor fes pampallugues en ser desplaçat sobre la pantalla en certes funcionalitats (com quan es converteix en una lupa).
  • MM32: S'ha incorporat al menú "Fitxer | Importació" l'opció "GML (Geography Markup Language) -> MMM".
  • MM32: S'ha incorporat al menú "Fitxer | Exportació" les opcions "PNT, ARC/NOD, POL -> GML (Geography Markup Language)", "PNT, ARC/NOD -> GPX (GPS eXchange Format)" i "MMM, PNT, ARC, POL -> KML".
  • MM32: Millora en el disseny d'impressió 6: S'ha millorat el fet que quan un caixetí d'impressió té unes dimensions molt petites al nivell de zoom en què estem fent en aquell moment el disseny d'impressió, la interacció sobre ell amb el ratolí només permeti moure'l de lloc (arrossegant-lo) o entrar a editar les seves propietats (amb doble clic), però no canviar-lo de dimensions. Aquesta decisió obeeix al fet que, en ser el caixetí tan petit, un clic sobre ell no permetia saber si es volia arrossegar o redimensionar: per redimensionar cal augmentar suficientment el zoom per tal que el programa pugui diferenciar si s'està actuant sobre la vora del caixetí per redimensionar-lo o sobre el seu cos central per arrossegar-lo. Recordeu que si eu efectuat algun moviment o redimensionament indesitjat podeu desfer l'operació amb el botó de desfer o amb Ctrl+Z.
  • MM32: Millora en el disseny d'impressió 7: Quan es retorna de la caixa contextual que s'obre amb el botó dret sobre qualsevol caixetí sempre es redibuixa donat que aquest estalvi de processament era gairebé sempre inútil perquè a continuació es volia redimensionar l'element, etc, i no es disposava de la composició del mapa plenament visible.
  • MM32: S'ha corregit el fet que en generar caixetins d'escala numèrica des de la caixa de gestió de caixetins la grandària del tipus de lletra podia quedar indefinida quan el caixetí seguia a una d'escala gràfica.