Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-04-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en la lectura de fitxers ECW i de geoserveis ecwp:// aparegui a la barra d'estat el percentatge de recuperació de cada vista. Això permet que el redibuixat es produeixi esperant com a màxim un cert temps (especificat al MiraMon.par), però l'usuari sempre pot fer F5 (o forçar un redibuixat des del menú "Visualització", o prémer el botó de la barra de botons) si ha observat que no s'ha pogut recuperar el 100% de la qualitat perquè s'havia esgotat el temps d'espera. D'aquesta manera es pot fer una navegació més ràpida (que com a màxim esmerça un cert temps en cada vista, però recuperar amb F5 el màxim de qualitat un cop estem en una zona del nostre interès. Com és natural, aquesta opció té la seva utilitat en recursos en xarxes d'accés lent, ja que en xarxes ràpides o en fitxers en discos locals la recuperació de cada vista sempre s'efectua al 100% de la qualitat en menys temps que l'especificat.
  • VecSelec, MM32: En la selecció i emancipació de polígons en els fitxers de polígons explícits ja no es genera un fitxer de polígons que té com a base un fitxer d'arcs que de vegades conté tots els arcs de l'original, sinó que sempre es genera un fitxer d'arcs exclusivament amb els arcs que intervenen en el ciclat.