Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-12-2011
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraMon: S'ha implementat una variant de taules DBF, anomenada "DBF estesa", que permet un nombre pràcticament il·limitat de camps (uns 13.4 milions) i una longitud pràcticament il·limitada (2100 milions de caràcters byte) en els camps de tipus 'C' (camps de text). El MiraDades i totes les seves funcions suporten el nou format, així com l'MM32, les taules úniques, etc. En principi les MSA haurien de funcionar correctament, tot i que agrairem especialment als usuaris que ens avisin a suport@creaf.uab.cat de qualsevol possible error o disfunció que nosaltres no haguem detectat. IMPORTANT: El disseny del codi s'ha fet de manera que, si no és imprescindible, les aplicacions MiraMon continuen generant una DBF clàssica, la qual cosa permet obrir les taules amb dBASE, Excel o altres programes en la majoria de situacions (o sigui sempre que no és necessari l'ús d'una DBF estesa); conseqüentment, sempre que en una DBF estesa s'esborren camps o s'efectua un canvi de longitud en els camps 'C' s'avalua si la taula pot convertir-se de nou en una DBF clàssica. Cal notar, doncs, que per suportar les noves propietats ha calgut modificar la capçalera DBF de manera que les DBF esteses no són llegibles per altres programes que no hagin estat programats amb aquesta extensió, les especificacions de la qual estan disponibles a la web del MiraMon, en l'apartat de documents tècnics. Podeu saber si una taula DBF es estesa o no a través del menú "Informació | Informació de la taula" del MiraDades, on en el primer cas després del nom diu "DBF estesa (no compatible amb dBASE)".