Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-05-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • InterPNT: S'ha solucionat un error en la interpolació de punts pel mètode kriging que es donava quan, per un nombre elevat de punts (superior a 512), no s'acotava el nombre de mostres més properes a cada cel·la problema. En la versió actual, encara que 512 continua essent un llindar poc recomanable de traspassar (l'execució pot arribar a ser molt lenta) genera un resultat correcte sense cap limitació.