Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-03-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: Se soluciona un cas en què en realitzar seleccions des del MiraDades i des de la taula principal, si posteriorment es demanava obrir la taula única, es generava un error.
  • MM32: S'evita un cas remot durant la digitalització de fitxers VEC que podia arribar a permetre l'entrada d'un objecte sense atribut, cosa que no es permet en aquest format.
  • Lector de Mapes del MiraMon. Es prepara per a distribució una nova versió, a la qual s'afegeixen les següents funcionalitats: 1/ No exigència de certificat d'autoria i integritat en les capes MiraMon (naturalment, si la capa presenta certificat i aquest és invàlid, el programa ho adverteix igual que fa la versió Professional). 2/ Capacitat d'obertura de tots els formats i vies d'accés de dades a la xarxa a què accedeix el MiraMon Professional. 3/ Capaç d'accedir a taules en MDB, XLS o grans bases de dades via ODBC. Amb aquestes ampliacions, el Lector té doncs, les següents propietats, algunes de les quals ja presentava abans: a/ Universalment gratuït b/ Lleuger i de ràpida instal·lació c/ Capaç de visualitzar i imprimir en alta qualitat i pràcticament qualsevol grandària de paper la majoria de formats de SIG i Teledetecció (mapes i capes MiraMon [MMZ, ...], GPX, SHP, GeoTIFF, ...), ràster i vectorials (amb i sense topologia) i d'efectuar sobre ells consultes per localització, interactives i per atributs, així com efectuar seleccions en base a objectes seleccionats d'altres capes; les dades geogràfiques poden estar vinculades a taules i consultes SQL de grans gestors de bases de dades via ODBC o a populars formats com MDB o XLS. d/ En el cas dels formats MiraMon, la seguretat en les dades ve, a més, garantida per la certificació inclosa (si és el cas) en els fitxers per l'entitat emissora de la informació ja que el Lector de Mapes en comprova la integritat del certificat abans de mostrar les dades i fa accessible a l'usuari el nom de l'entitat certificadora. e/ Capaç d'accedir als mateixos recursos a la xarxa que la versió Professional (WMS, WMTS, ECWP, ArcSDE, etc). f/ Amb un editor de metadades complet (GeMM), vinculat a les dades en si (no "text lliure" arreu) que segueix i amplia els estàndards internacionals. g/ Capaç d'exportar les seleccions en nous fitxers (ràsters IMG, vectors estructurats del MiraMon o vectors no estructurats VEC de text ASCII) i de desar retalls de vistes ràster o WMS/WMTS.