Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-02-2011
Versió: 7.0f
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en les capes de punts i de nodes, quan s'efectua una selecció per atribut i el resultat és un sol objecte, el zoom a selecció no porti a una envolupant massa petita, sinó que la determini en un valor igual a 1/1000 de l'àmbit total X de capes obertes. En un futur, si es creu necessari configurar aquesta propietat, es podria incorporar al MiraMon.par.
  • MM32: S'ha fet més robusta la mètrica del sistema davant de certes combinacions d'operacions de zoom a selecció amb una sola capa oberta que contingui un sol punt o node i de tancat de capes deixant només una capa de punts o nodes amb un sol objecte.