Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-01-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • MM32: S'evita un error introduït recentment i que desestabilitzava el programa en simbolitzar un VEC de línies o polígons en funció de l'atribut de cada entitat.
  • MM32: Es corregeix el fet que en demanar un zoom a una coordenada mapa o longitud-latitud, si aquesta estava tant propera a l'envolupant del conjunt de capes obertes que no podia dibuixar un cercle, dibuixava una el·lipse; ara el comportament és igual al de la versió 6: el cercle surt més enllà de l'envolupant si cal. A més, en el cas de donar la coordenada en longitud-latitud, el cercle es pinta adaptat aproximadament a aquestes coordenades si les unitats són graus.
  • MM32: S'evita un cas remot en què un zoom a coordenada podia desestabilitzar el programa si es demanava després de canvis entre certs sistemes de referència.
  • MM32: Se soluciona un problema en el dibuixat de capes WMS, on s'havia introduït un límit per evitar fer peticions de costat de píxel molt petit (mil·limètric o menor), cosa que no suporten la majoria de servidors, però aquest límit no s'aplicava correctament quan el sistema de referència tenia com a unitats els graus.
  • MM32: Es corregeix un error que feia que, durant la digitalització de polígons explícits i en alguns càlculs de partició de polígons en processos de generalització, de vegades els anells dels polígons es prenguéssin en sentit invers.