Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-01-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • CanviPrj: Se soluciona un error en la reprojecció d'una capa depolígons (POL) quan la seva base d'arcs tenia un nom diferent de l'habitualment associat (mateix nom i diferent extensió), cas que es trobava típicament quan provenia d'un nou ciclat de la base d'arcs original. La confusió de noms provocava no accedir al fitxer origen a reprojectar i, per tant, no s'obtenia cap resultat.