Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-12-2010
Versió: 7.0d
Descripció:
  • CanviPrj i CalcGeo: Se soluciona un error en la transformació a coordenades destí de la projecció Lambert Azimuthal Equal Area per un model esfèric. L'error de la transformació era causat perquè no s'aplicava el fals nord i fals est de la projecció; per tant, si es desitja solucionar transformacions realitzades en versions anteriors, cal aplicar una simple translació d'aquests paràmetres (mòdul "Eines | Geometria | Correccions elementals"). Les transformacions en model el·lipsoïdal (cas més precís i habitual) no presentaven aquest problema.