Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-11-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'implementa una nova clau "WMS_Tessellat" al MiraMon.par a la secció [Hardware], que permet configurar si es vol fer les peticions WMS simulant que són un WMTS (WMS tessel·lat) o usar-lo de la forma "clàssica", tal i com estava programat en la v. 6 del MiraMon. L'opció clàssica fa peticions al servidor a cada "necessitat" de redibuixat que té, limitant-les exclusivament a allò que necessita, la qual cosa fa que, a cada nivell de zoom, el primer dibuixat sigui més ràpid perquè es demanen menys dades; tanmateix, quan s'està en un cert nivell de zoom i es fan petits desplaçaments laterals o cal redibuixar una zona de la pantalla, el procés és lent perquè es fa una nova petició. L'opció nova (WMTS tessel·lat, opció per defecte) fa que el primer dibuixat a cada nivell de zoom sigui més lent perquè prepara l'entorn de tessel·les de treball en aquell entorn geogràfic però, a canvi, els moviments laterals, redibuixats parcials, etc, són molt ràpids. També s'ha implementat una opció en la finestra "Visualització | Especial | Gestió de la memòria que requereixen els fitxers" que permet canviar l'estat d'aquesta variable durant una sessió.