Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-09-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • ODBC: Posem en coneixement dels usuaris que usin drivers ODBC per a accedir fitxers de text (per exemple un fitxer CSV exportat des de Microsoft Excel), que l'idioma del sistema operatiu governa el caràcter que el driver espera trobar com a separador de columnes (camps): En anglès ',', mentre que en català i en espanyol ';'. Atenció perquè el driver NO fa cas de les configuracions regionals que hagi establert l'usuari (si el sistema operatiu està en anglès buscarà ',' fins i tot si l'usuari ha definit, al tauler de control, que vol que el caràcter separador de columnes sigui ';'). Hi ha, però, una forma alternativa d'indicar quin és el format del fitxer de text que té les dades: generant un fitxer schema.ini (sempre
    tindrà aquest nom) al mateix directori on tenim les dades. schema.ini pot indicar el format del fitxer, els noms, amplades i tipus de camps, el joc de caràcters i altres qüestions sobre formats (format de les dates, caràcter separador decimal, etc): El que digui schema.ini estarà per sobre dels valors per defecte del sistema operatiu. Per exemple, per obligar el motor ODBC perquè busqui ';' com a separador de columnes, schema.ini haurà de contenir el següent:
    [NomDelFitxer.txt]
    Format=Delimited(;)
    Aprofitem per fer notar també que l'ús d'schema.ini és l'única manera de llegir CSV amb amplada fixa de camps (i sense separadors entre columnes). Més documentació sobre schema.ini: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms709353%28v=VS.85%29.aspx