Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-07-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'incorpora la lectura de fitxers GML 3 i S-57, tant des del menú d'obrir, com arrossegant, com incorporat dintre d'un mapa, etc. De moment els fitxers han de tenir extensió GML; properament se suportarà l'extensió XML, però filtrant convenientment el contingut del fitxer per evitar intentar interpretar com a fitxers GML altres XML.
  • MM32: S'evita que el Director quedi obert quan es cancel·la l'obertura d'una sessió del MiraMon.
  • MM32: S'evita que, en ordinadors o xarxes lentes, quan es cancel·la l'obertura d'una sessió del MiraMon es vegi durant un instant la caixa del programa que s'obre per tancar-se.
  • MM32: Es corregeix el fet que el paràmetre MantenirVistaActualEnObrirNovaCapa de la secció [METRICA] el MiraMon.par no es carregava correctament degut a unes modificacions en la lectura del fitxer introduïdes durant el desenvolupament de la v.7.
  • MM32: En el desplegable de col·leccions preferides s'afegeix una opció que permet actualitzar les col·leccions.
  • MM32: S'ha fet que el programa d'instal·lació (Inst_MM7) faci aparèixer la corresponent caixa de petició de permisos en Windows Vista i Windows 7 quan s'intenta instal·lar una col·lecció de mapes preferits que ha estat descarregada.