Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en desplaçar el botó de la barra de zoom apareguin en un globus informatiu, tant quan la gestió és Ràster com quan és Vista General, l'escala i el que representa un píxel de la pantalla en unitats terreny. A més, aquesta indicació en unitats terreny, es dóna en múltiples i submúltiples del m (per ex., 40 km/píxel en una vista general del món en una pantalla de 1024 píxels, 50 cm/píxel, etc) tant quan les unitats del Sistema de Referència Horitzontal són metres com quan són en graus en sistemes longitud-latitud (en els casos de sistemes de referència en unitats desconegudes es manté la indicació en les unitats originals). Si voleu obtenir les dimensions d'un píxel de la pantalla en les unitats originals i amb més decimals, feu clic a sobre la barra de l'escala en la barra d'estat.