Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-06-2010
Versió: 7.0a
Descripció:
  • MM32: S'incorpora un nou esquema de zooms en el mode Vista General que depassa els anteriors 16 nivells i en proporciona 30, que permeten anar des de la vista de tot el món fins a detalls fortament submètrics, útils en cartografia a escales municipals i quan es realitza edició vectorial; el canvi també permet evitar el molest salt que es produïa en anar incrementant el zoom i canviar a un nou cicle de zooms. Aquest canvi ha comportat la reprogramació en 64 bits de la gestió del zoom. El mode Ràster de gestió del zoom té els mateixos 16 nivells tradicionals i un nivell addicional (/1000) per a ràsters especialment enormes. Informació ampliada als paràgrafs següents:
  • MM32: Els nivells x1, x2, x3 i /2 /3, etc del menú clàssic Zoom passen a un submenú "Nivell de zoom mode Ràster". També s'inverteix la disposició dels nivells per acollir-se al criteri que està essent predominant a les aplicacions, en què els zooms més ampliats se situen a la part superior dels desplegables i de les barres de zoom. Aquest menú desapareix quan es treballa en mode Vista general.
  • MM32: S'amplia a 30 el nombre de nivells del mode de gestió del zoom quan està treballant en mode "vista general" i s'ubiquen en un nou submenú "Zoom | Nivell de zoom mode Vista general". Aquest menú desapareix quan es treballa en mode Ràster. Amb el nou nombre de nivells del mode Vista general, la pantalla del MiraMon pot contenir des del món sencer fins a menys d'un decímetre (és a dir escales inverses, en què el mapa és ampliat respecte a la realitat). Amb això s'evita el canvi de cicle de zooms que es produïa quan s'anava incrementant el nivell de zoom. Igualment, per a casos molt extrems (en què el píxel de pantalla equival a menys d'un micròmetre sobre el terreny), el programa pot acudir a treballar en un nou cicle de zoom, però això només és necessari en situacions molt i molt particulars d'edició vectorial.
  • MM32: Es crea una barra de zoom en forma de caixa flotant per a facilitar el canvi entre nivells de zoom. La caixa pot activar-se o desactivar-se des del menú "Visualització | Entorn" i des del mateix menú "Zoom". L'estat per defecte de la nova barra (visible o no) pot governar-se des del paràmetre MostrarBarraZoom del MiraMon.par. El recurs respon a les rodetes de la majoria de ratolins.