Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-04-2010
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • WRegMult: S'afegeix l'opció de "Validació Creuada" i els màxims i mínims de saturació en el ràster de sortida.
  • WInsolDi: El mòdul escriu, a les corresponents caselles, els valors per defecte dels paràmetres "Increment horari" (que és 1), "Irradiància exoatmosfèrica" (que és 1367) i "Constant d'extinció" (que és 0.288), en el cas que no es pugui recuperar-los de la darrera execució de l'usuari perquè aquesta no existeixi o n'hagi desaparegut la traça.