Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-11-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • TIFIMG: Se soluciona un error d'exportació de fitxers IMG de 8bits quan el nombre de files sobrepassava l'elevat valor 32767.