Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-09-2009
Versió: 7.0beta
Descripció:
  • InsolDia: S'afegeix a l'aplicació la possibilitat de calcular la radiació solar del dia actual, mes i/o any (segons la CPU) indicant en els paràmetres dia, mes i any un sostingut (#) en comptes d'un número. Això és útil per a tasques automatitzades que s'han d'executar cada dia i en les quals obtenir el dia actual en el BAT pot resultar complex per a certs usuaris.
  • Emissiv: Nova aplicació, que permet calcular l'emissivitat a partir d'una imatge de tipus Landsat.
  • TST: Nova aplicació, que permet calcular la temperatura de la superfície terrestre a partir d'una imatge de tipus Landsat.
  • MICROPOL: Es corregeix un error en el mode local filtrant per àrea quan la capa és REL4.