Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-03-2009
Versió: 6.4i
Descripció:
  • MM32: Es canvia el comportament per defecte en obrir la caixa de selecció de la impressora (botó "Impressora..." de la caixa de disseny d'impressió): ara per defecte s'obre la caixa moderna (que permet imprimir a un fitxer sense haver de redefinir el port d'impressió) en comptes de la caixa clàssica del Windows. Recordeu que des de la clau CaixaModernaTriaImpressora= de la secció [MiraMon] del MiraMon.par es pot canviar aquest comportament per defecte per tal de continuar mostrant la caixa clàssica.
  • MM32: S'afegeix un nou paràmetre a la caixa "Opcions avançades del dispositiu d'impressió", accessible des del botó "+..." de la caixa de disseny de la impressió, que permet decidir si imprimir directament a la impressora, fer-ho prèviament en memòria, etc, i que resulta especialment útil en imprimir documents complexos (amb transparències, semitransparències, etc) en impressores de gran format (plòters). Aquest paràmetre també pot ser fixat des de la clau GenerarImpressioAOrdinadorAbansDEnviarAImpressora= de la secció [HARDWARE] del MiraMon.par. El mode 1 resulta recomanable sempre que tingueu problemes en impressores de gran format, en transparències, etc. El mode 2 (memòria -> disc -> impressora) tot i ser el més lent, és el més robust i és l'únic que funciona correctament en la impressora HP 9600 quan es demanen semitransparències degut a algunes funcionalitats de l'API del Windows no plenament funcionals en el driver d'aquesta impressora.
  • Visio3D: Nou mòdul de generació d'una perspectiva 3D a partir d'un model digital d'elevacions i qualsevol imatge temàtica, ortofotografia o model continu, com el propi MDE. El nou mòdul permet afegir una representació ombrejada per a un resultat visualment més plàstic (triant l'azimut i altura solars); els àmbits i les resolucions de les dues imatges no cal que siguin coincidents: la perspectiva resultat s'adaptarà automàticament a l'àmbit intersecció i a la resolució de major detall de les dues imatges.