Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-03-2009
Versió: 6.4i
Descripció:
  • Índexs: S'incorporen els següents índexs de Teledetecció al corresponet mòdul del MiraMon: AVI, GEMI, NDWI-1, NDWI-2, EVI, AFRI, PRI. La interfície WIndexs també suporta seleccionar i configurar qualsevol d'aquests nous índexs.
  • Geometria (CanviPrj, CorrGeom, CalcGeo, MM32, etc): S'introdueix a les taules de geodèsia el sistema de projecció "Mercator-Popular-Visualisation-Sphere" que és el que usen Google Maps i altres entors de globus virtuals; aquest sistema també es coneix com a "Web Mercator" i com a "EPSG:3785".