Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-03-2009
Versió: 6.4i
Descripció:
  • MM32: S'evita que quan només hi ha fitxers BMP oberts, el menú "Fitxer | Desar mapa" sigui en gris, ja que des del 29-01-2009 els fitxers MMM poden contenir referències a fitxers BMP.
  • MM32: S'incorpora la nova clau "IdxBanda=" a les seccions [RASTER_#] dels mapes, útil per a indicar, en casos com JPEG2000 multibanda en què s'obre una banda determinada en escala de grisos, quina és la banda que cal obrir en carregar el mapa. La referència a la banda dintre del fitxer multibanda es fa a partir d'un índex entre 0 i nbandes-1.
  • SDEMM: Es perfecciona el format SDS (per Spatial Database Source) adequat per a enllaçar-se amb recursos de tipus ArcSDE; l'estructura és la d'un fitxer INI amb una secció "SDE"; les diferents claus que identifiquen una capa de l'ArcSDE són: "Servidor", "Instancia", "Usuari", "Contrasenya", "DesarContrasenya", "Database" (si s'escau), "Layer", i una llista de capes "Layer1", ..., "LayerN".
  • MM32: Es resolen correctament els casos d'escalat logarítmic en ràsters de valors de tipus real (tant RLE com descomprimits) quan la lectura es realitzava de forma dinàmica a cada visualització a partir del fitxer original (en els casos de càrrega del ràster de reals en memòria ja es feia bé).
  • MM32: S'incorpora als ràsters la funcionalitat de globus informatius (tooltips), de forma que es pot indicar que una capa ràster presenti el contingut d'un píxel en situar el ratolí al seu damunt. La informació de la cel·la apareix en forma d'un globus de text que mostra el DN en una imatge de Teledetecció, el valor altimètric en un MDE o la categoria en un ràster categòric vinculat a un tesaurus.