Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-12-2008
Versió: 6.4d
Descripció:
  • MM32: Es passa a escriure els VEC que es digitalitzen amb 15 xifres significatives per a les coordenades X i Y (davant un nombre que era variable actualment, i que valia, per exemple, 12 en UTMx), i amb 8 xifres significatives per a les coordenades Z; així, per exemple, una coordenada UTMX ara pot escriure's 329255.761981333 i una coordenada de longitud en graus pot escriure's 13.4589745398763, aprofitant sempre 15 xifres significatives de precisió numčrica. Amb aixň s'evita petites diferčncies que tot i que submilˇlimčtriques, eren molestes des d'un punt de tolerŕncia en copiar objectes des de fitxers binaris (PNT, ARC, etc). Aquest augment i estabilització del nombre de xifres significatives implica un increment de grandŕria dels nous fitxers VEC generats, perň és poc important i mai superior a un 15%.
  • MM32: S'incorpora una nova funcionalitat de digitalització/edició: Desfer qualsevol operació tant sobre la part grŕfica com sobre la part alfanumčrica. Es pot desfer totes les operacions realitzades des de l'inici de la sessió de digitalització. La comanda de desfer es pot aplicar tant sobre fitxers VEC com sobre fitxers estructurats i, en aquest darrer cas, funciona correctament tant si s'estava digitalitzant amb control de topologia com si es digitalitzava sense aquest control. La nova funcionalitat té la drecera de teclat "Ctrl+Z".
  • MM32: S'incorporen dos nous botons a la barra d'eines de digitalització/edició: El botó que permet desfer qualsevol comanda de digitalització/edició, i el botó que permet cridar la mateixa caixa que ja era accessible des de "Edició | Opcions de la digitalització de vectors...".