Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-10-2008
Versió: 6.4b
Descripció:
  • GestBD: S'incorpora l'opció COMPLETA_JOIN_1_A_N (opció 23) que completa la taula amb els valors que puguin faltar en revisar un JOIN 1 a N entre la taula i un tesaurus a partir dels camps clau que fan l'enllaç i dels camps a completar. Un cop establert el JOIN entre els dues taules, es comprova si els valors dels camps a completar que provenen del tesaurus estan presents a la taula i en cas que no hi siguin s'incorporen com a més registres per aquell identificador gràfic.