Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-09-2008
Versió: 6.4a
Descripció:
  • Ciclar: S'afegeix la possibilitat de guardar l'àrea original del polígons agrupats en un reciclat. Aquesta àrea l'anomenem 'àrea parcial'. També es pot incorporar un camp amb l'àrea parcial en tant per cent vers l'àrea total. Els nous paràmetres són /CAMP_AREA= (opcions 3, 4 i 5), que indica el nom del camp que conté o volem que contigui l'àrea parcial de cada registre dels polígons resultats en cas que presenti registre múltiple (aquest camp permetrà conèixer l'àrea ocupada per a cada registre abans de la fusió dels polígons; en cas de no existir el camp el programa el crea) i /CAMP_AREA_TPERCENT= (opcions 3, 4 i 5), que indica que es vol generar un camp amb el percentatge de recobriment per a cada registre dels eventuals multiregistres de la de la taula principal d'atributs.
  • Ciclar: S'elimina la duplicació del camp, que es generava per raons històriques, en el cas que el reciclat es fes a partir de comparar un sol camp en comptes de comparar tots els camps temàtics.