Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-09-2008
Versió: 6.4a
Descripció:
  • MM32: S'han efectuat 2 millores en la consulta per localització i per atributs/interactiva que apliquen a la digitalització de capes vectorials estructurades. La comprensió d'aquestes 2 millores fa recomanable recordar, a través de 4 antecedents, la filosofia de construcció de la Taula Única en el MiraMon. Antecedent 1: A fi de fer més ràpida la visualització d'una capa, el MiraMon només genera la Taula Única de la capa si té sentit fer-ho (l'usuari té activada l'opció i la capa ho requereix en funció del nombre de taules enllaçades a la taula principal, el nivell de niament, el tipus de cardinalitat en les relacions, etc). Antecedent 2: En cas que tingui sentit generar la Taula Única d'una capa, no es genera fins que es necessita (quan s'efectua una consulta per atributs o una selecció interactiva sobre ella). Antecedent 3: L'existència d'una Taula Única permet, durant la consulta per localització, una velocitat de resposta superior i, en cas d'haver registre múltiple per a una mateix objecte, una presentació dels successius registres en el mateix ordre que figura a la Taula Única. Antecedent 4: Durant la digitalització d'una capa vectorial estructurada es va modificant la taula principal; en conseqüència, si la capa té una Taula Única generada perquè es compleix allò explicat als antecedents 1 i 2, la Taula Única no està permanent sincronitzada perquè consumiria un temps que en capes molt complexes i ordinadors i/o xarxes lents podria arribar a fer poc àgil la pròpia digitalització; això pot portar, per exemple, al fet que consultes per localització sobre objectes recentment digitalitzats no mostrin encara el contingut a la base de dades. Millora efectuada 1: S'ha canviat el comportament de la consulta per localització, fent que durant la digitalització d'una capa vectorial estructurada, la consulta per localització sobre aquesta es faci ignorant la Taula Única si la té i és més antiga que la Taula Principal (és a dir, com quan encara no s'han donat els motius explicats a l'Antecedent 2). Millora efectuada 2: Quan s'intenta accedir a la Taula Única (per exemple per a fer una consulta per atributs), aquesta es regenera si es comprova que la Taula Principal ha estat modificada o, segons el cas, es recomana prémer el botó de regeneració de la Taula Única.