Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-07-2008
Versió: 6.2c
Descripció:
  • MM32: S'implementa, en el menús "Visualització | Especial | Gestió de la memòria que requereixen els fitxers", el nou mode "Mantenir coordenades en memòria", que aplica a fitxers PNT, ARC, POL, SHP i DXF. Aquest mode és útil en aquells entorns en què les capes vectorials són complexes i llegides sobre unitats amb accés molt lent, com discos externs de tipus USB-1 o unitats de xarxa de baixa velocitat, tant siguin recursos UNC (tipus \\servidor\recurs_compartit) o unitats de xarxa (tipus R:\); en aquesta situació, el nou mode carrega enterament els objectes vectorials de tota la capa en memòria, de forma que s'obté un significatiu augment de la velocitat de redibuixat. Tanmateix, si la vostra xarxa és ràpida o accediu a discos locals o dispositius USB-2 o millors no sol ser recomanable aquest nou mode ja que l'optimització de dibuixat del MiraMon ja acostuma funcionar molt bé i adoptar el nou mode consumirà memòria sense una apreciable millora de velocitat. El mode per defecte continua essent el clàssic "Generar cada visualització a partir del fitxer original", però es pot canviar aquest comportament per defecte a través de la clau GestioMemoriaVectorsTipics= de la secció [HARDWARE] del MiraMon.par. L'única excepció són els fitxers NOD, en els quals s'ha optat, degut a la poca memòria que solen requerir i a la seva velocitat de dibuixat, clarament inferior, per migrar-los sempre al nou mode. El nou mode no aplica en les capes en les quals s'està digitalitzant. Com a mostres de millores de velocitat diguem que en capes molt complexes (140000 polígons) fins i tot en local s'aprecia una reducció al 50% del temps de dibuixat en polígons plens i al 74% en polígons sense acolorir, essent inapreciable en capes més simples; en canvi, en recursos de xarxa d'accés lent la millora és espectacular: en una capa de 138000 arcs simbolitzats a partir d'un camp s'aprecien reduccions al 4% i al 15%, segons la lentitud de l'accés a la xarxa, del temps original necessari si no es carreguen els objectes en memòria (per exemple, si una capa necessitava 10 segons per a ser dibuixada, ara es dibuixa en 0.4 segons).