Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-05-2008
Versió: 6.1f
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que quan hi ha refresc periòdic de capes però aquestes provenen de taules de bases de dades que actualitzen també la posició dels objectes (per exemple seguiment de vehicles en moviment) també s'actualitzi la posició. Recordeu que cal indicar RefrescPeriodic="temps en mil·lisegons" i TipusRefrescPeriodic=1.