Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-05-2008
Versió: 6.1e
Descripció:
  • GeMM i MM32: Ple suport a B.rel com a fitxer de metadades de BMP. Ara els BMP es poden visualitzar amb plena georeferenciació, etc. Aquesta incorporació és especialment interessant perquè en cas de desitjar un format de 24 bits no comprimit, el format intern del BMP és el que permet la visualització més ràpida en el Windows.
  • CanviPrj: Se soluciona una problema en la reprojecció d'un fitxer de polígons que consistia a no recalcular correctament l'envolupant del POL resultat (sí que era correcta l'envolupant de l'ARC). Aquest era poc perceptible en alguns casos, però es feia força evident quan les dimensions de les coordenades origen i reprojectada eren força diferents, per exemple en passar d'UTM a lon/lat.