Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • MM32: S'incorpora a la digitalització el nou mode "F3Continu". El nou mode, que aplica a la digitalització intenta, a cada clic, de fer una connexió, tot explorant totes les possibilitats de connexió (vèrtex final, vèrtex preexistent i nou vèrtex sobre segment) abans d'assumir que cal generar un nou vèrtex al centre del cursor. El mode és compatible amb la petició puntual d'una de les possibilitats de connexió (és a dir, si tenim activat F3Continu podem igualment demanar, per exemple, que volem fer una connexió sobre un vèrtex final i en el clic immediatament posterior el programa només explorarà aquesta possibilitat de connexió i si no troba entitat sobre la qual realitzar la connexió informarà que no ha pogut, sense generar cap vèrtex). En el mode clàssic, l'usuari era informat de l'èxit de la connexió simplement perquè el programa no deia que no havia pogut realitzar la connexió; en el nou mode l'usuari és informat que s'ha realitzat una connexió a través del dibuixat d'un petit cercle en el punt on s'ha generat el nou vèrtex; el color del cercle és vermell si s'ha generat la connexió en un vèrtex final, groc si el vèrtex és intermedi i blau si s'ha generat un nou vèrtex sobre segment, però els colors, radi i gruix del cercle testimoni són configurables des de les claus ColorVertexFinal_F3Continu=, ColorVertexIntermedi_F3Continu=, ColorVertexNou_F3Continu=, Radi_F3Continu= i Gruix_F3Continu= de la secció [MiraMon] del fitxer MiraMon.par; el cercle testimoni desapareix en la propera operació de redibuixat (zoom, F5, etc). Quan es treballa en el nou mode F3Continu el cursor presenta un aspecte que combina el clàssic de digitalització amb el de selecció per tal que així visualment es recorda que s'està en mode digitalització alhora que la finestreta de selecció del cursor permet un millor control de les connexions pel fet que dintre la finestreta es pot veure les entitats preexistents. En el cas d'estar digitalitzant objectes selectors en una selecció interactiva, o d'efectuar mesures ràpides amb l'eina del regle, totes aquestes propietats també són d'aplicació, i els respectius cursors també reflecteixen que s'està treballant en el nou mode quan és el cas. Es pot configurar l'opció per defecte a través de la clau F3Continu= de la secció [MiraMon] del fitxer Miramon.par. Vegeu el document tècnic ConnexioContinuaEnDigitalitzar_v6.doc per a més detalls.
  • MM32: Es millora el dibuixat dels tirants en el cas de connexió, a fi que reflecteixin amb total fidelitat el traçat final i s'eviti que en dibuixar la línia definitiva s'apreciï el petit moviment causat per la connexió.