Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-03-2008
Versió: 6.0g
Descripció:
  • Es corregeix un detall i es millora la informació de les consultes per localització en capes en longitud-latitud pel que fa a les unitats de longitud informades, que en el cas remot que es deia "No mostrar unitats" no deia que eren en graus, però indicava que eren en m (km). També s'evita que quan la longitud calculada sobre l'el·lipsoide terrestre està mal documentada com a "No hi ha unitats" i alhora "Mostrar unitats" apareguin dos parèntesis que no contenen res al lloc on hauria de mostrar-se les unitats.
  • SHPTop: En l'exportació a SHP es genera un fitxer prj específic per al Sistema de Referència ETRS89, diferenciat del WGS84 pel cas de projeccions UTM.