Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-01-2008
Versió: 6.0a
Descripció:
  • MM32: La caixa de zoom per escala passa a incorporar al títol la grandària d'un píxel de pantalla en unitats mapa. Tanmateix, es manté el botó "i" per si un usuari vol obtenir la dada amb totes les 15 xifres significatives (en el títol de la caixa es donen 9 xifres significatives, eliminant a més els 0 finals per claredat) o per si li cal copiar les dades al portapers amb un Ctrl+C.
  • MM32: Se soluciona el fet que si es cancel·lava, en alguna de les caixes de diàleg intermèdies, l'acció de desar una vista WMS a una certa resolució la sessió no dibuixava fins que s'obria o tancava una nova capa.
  • MM32: Se soluciona un petit error intern en el càlcul del nombre de bytes per registre quan es creava per a digitalització de PNTs una nova taula i demanàvem només 1 sol camp d'atributs. Si el programa obre una taula amb aquest problema, oferirà de solucionar el problema escrivint el valor corregit a la capçalera de la taula.
  • MM32: S'evita una molesta cascada de missatges erronis quan s'intentava accedir a un hipervincle a través d'una consulta per localització però l'hipervincle era un MMZ que no existia i es demanava que s'obrís en la pròpia sessió.
  • MM32: Es calcula correctament l'envolupant dels fitxers ARC en acabar la digitalització, que en cas de passar a tenir una envolupant inferior a l'original no es modificava.
  • MM32: Se soluciona el fet que en reiniciar la digitalització d'un fitxer seleccionat des del botó "Triar una capa d'entre totes les obertes" el vector adoptat per a digitalitzar en alguna ocasió no era el que s'havia seleccionat del llistat.
  • S'evita una petició innecessària de memòria en fitxers JPEG200 i SID quan GestioMemoria=GMC_LLEGIR_FITXER_ORIGINAL.