Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-12-2007
Versió: 6.0a
Descripció:
  • MM32: S'incorpora a MM32 la millora de sincronització incloent SRH definida més amunt i, a més, en sincronitzar es fa que si el mode de gestió de zoom de la secció que dóna la instrucció és un mode ràster, s'envia el costat de píxel, de forma que si les sessions receptores no tenen un ràster amb aquell costat de píxel no sincronitzaran. En obrir una nova capa o mapa o en tancar-los, o en definir una nova vista general en alguna de les sessions sincronitzades s'atura la sincronització degut al fet que, com que canvia l'àmbit, no se sap quin àmbit de quina sessió ha de governar ara la sincronització; serà l'usuari qui tornarà a sincronitzar des de la sessió que consideri que ara té el nou àmbit que es considerarà en sincronitzar.