Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-11-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • MM32: Els Mapes MiraMon passen a tenir, en la secció [VISTA], una nova clau, Ordre=, que defineix amb quin ordre apareixeran les capes. Si la clau no hi és, s'assumeix l'ordre de les versions anteriors a la v.5 del MiraMon (ràsters a la base i vectors al capdamunt, WMS entremig). Ordre= indica les seccions de capes que cal anar llegint, començant per la que quedarà "a la base". A més de l'interès evident de la nova possibilitat, aquesta permet a programes que escriuen mapes, explotar usos "poc ortodoxos", però que poden ser útils en certes situacions, com ara "saltar" la lectura d'una secció (per exemple indicar Ordre=RASTER_1,VECTOR_1,RASTER_RGB_3,RASTER_4). Una altra opció és, respectant els prefixos "RASTER_" ,"RASTER_RGB_", "CAPA_WMS_" i "VECTOR_", substituir el nombre per una denominació, per exemple escriure una certa capa en una secció "VECTOR_COMARQUES". Quan el que hi ha darrera els prefixos no són dígits, el MiraMon assumeix que es tracta d'un nom que es vol usar en desar la capa en un mapa altre cop; tanmateix, si en carregar una secció durant la lectura es detecta que el nom ja ha estat usat per una altra capa, s'adopta el criteri de numeració. Com que la utilització de valors no numèrics correlatius darrera els prefixos és incompatible amb versions anteriors del MiraMon, i el MiraMon només buscarà aquestes seccions al MMM si estan declarades a la clau "ordre=", recomanem als usuaris avançats valorar adequadament l'ús d'aquesta possibilitat d'usar noms de seccions que no siguin valors numèrics correlatius. En mapes que no contenen capes, no existeix la nova clau. D'altra banda, quan es llegeixen capes soltes se segueix seguint el criteri d'enviar els ràsters a sota de tot degut al seu nivell d'opacitat habitualment superior; semblantment, les capes WMS es continuen situant per defecte entre ràsters i vectors. Amb aquest comportament s'intenta evitar que en general calgui reubicar en l'ordre de superposicions les capes individuals que acabem d'obrir. L'ordre es pot gestionar, com sempre, des de la caixa d'ordre i propietat de capes i queda reflectit a la llegenda, el dibuixat per pantalla i la impressió, així com al desplegable de capes sobre les quals es pot realitzar consulta per atributs o consulta interactiva.
  • Els Mapes MiraMon passen a tenir versió, que arrenca amb la v2.0 per a reflectir la possibilitat d'allotjar més d'un ràster i la propietat de poder sobreposar les capes en qualsevol ordre amb independència de si són de tipus ràster, WMS o vector. La versió s'anota a la nova secció [VERSIO] del mapa amb claus Vers=2 SubVers=0.