Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-10-2007
Versió: 5.5d
Descripció:
  • GeMM: S'introdueix la nova clau TolerEnv, que permet, per a bases amb metadades jeràrquiques (model multisèrie - sèrie - full - capa), que en "construir" les metadades definitives dels elements (sèrie, full, etc), es realitzin amb una certa tolerància les comprovacions sobre si les envolupants d'uns elements estan contingudes en altres i, si no, es dóna un missatge.
  • MM32: S'evita que en tirar "zoom enrere" no es torni a la vista general en certs casos de definició manual de la nova vista.