Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-10-2007
Versió: 5.5a
Descripció:
  • TIFIMG: Permet transformar fitxers TIFF de fins a 4 Gb de tamany tant en multibanda amb estructura "Tiled image" com amb "Planar configuration=1". S'afegeix a la línia de comanda original una nova sintaxi per a l'opció 4 que permet desar els resultats amb noms generats automàticament. Igualment, es dóna la possibilitat de transformar només algunes de les bandes de la imatge original, en lloc d'haver de convertir totes les bandes del fitxer com es feia abans. Així mateix, s'adeqüa el tipus de dada als rasters resultants, evitant l'aparició de valors negatius en TIFFs amb valors originalment sense signe: si un fitxer "char" té valors entre -20 i 120, s'escriu com un short a fi de preservar els valors negatius; si un fitxer té valors entre 0 i 65536 s'escriu com a long a fi de preservar el rang que no cabria en un short amb signe; donat que no hem trobat casos reals de valors entre 0 i 4200 milions, no s'ha habilitat la conversió de "unsigned long" a "real" en aquest cas.
  • LinARc: Se soluciona el problema introduït el 04-10-2007 que feia que en les conversions VEC->ARC no s'heretés l'atribut temàtic.