Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-09-2007
Versió: 5.4n
Descripció:
  • GestBd: Es permet un caràcter comodí ']' per a indicar que el nou camp creat a l'opció CREA_CAMP_DBF (5) quedarà en la darrera posició de la taula.
  • MM32: Es perfecciona l'escriptura i lectura dels límits d'escales o grandàries de píxel que l'usuari desitja en servidors WMS.