Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-12-2019
Versió: 8.2f
Descripció:
  • [Correcció] WAnHabit: En acabar el projecte no s'esborraven les taules intermèdies si així es demanava.
  • [Correcció] CombiCapa: Si es combinava una capa ràster i una de polígons i es feia una transferència d'atributs l'estadístic de la moda quedava sense decimals però acabat en ".".
  • [Correcció] CombiCapa: Hi havia un error general si els títols dels fitxers a combinar tenien màxima amplada (255 caràcters).
  • [Millora] wDensRas: S'ha augmentat l'amplada de la caixa de diàleg per a més claredat en fitxers amb noms molt llargs.
  • [Correcció] wDensRas, DensRas: Apareix "Mètode de remostreig" en comptes de "Mètode d'interpolació". Això només és una millora terminològica que no implica cap canvi algorísmic.
  • [Millora] wCorrGeo: S'ha augmentat l'amplada de la caixa d'opcions avançades.
  • [Correcció] wCorrGeo: Apareix "Mètode de remostreig" en comptes de "Mètode d'interpolació". Això només és una millora terminològica que no implica cap canvi algorísmic.