Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-10-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Correcció] RawIMG: S'importava malament algunes imatges de tipus enter sense signe provinents del satèl·lit Sentinel-3. A més, ara, es generen ràsters RLE extracomprimits i indexats.