Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-08-2019
Versió: 8.2e
Descripció:
  • [Correcció] GMLMM: En l'escriptura del sistema de referència de les geometries de tipus punt en GML.
  • [Correcció] MM32: En l'escriptura de la simbolització en SLD d'un fitxer de punts en GML que tingués fonts constants durant el procés de publicació.
  • [Millora] GeMM: S'ha millorat la denominació del processos i de les fonts: abans s'usava la terminologia de pares i fills i ara es passa a usar la terminologia de anteriors i resultats.
  • [Correcció] GeMM: En la lectura de metadades d'un fitxer JPG, en determinades ocasions es determinava incorrectament la extensió del fitxer (JPG o JPEG), provocant que no es trobés el fitxer i no es generessin les metadades correctament.
  • [Correcció] WASCIIIM: En el botó de mostrar les n primeres línies del fitxer ASCIII s'ha corregit el fet que en determinades ocasions es podia arribar a llegir fora del final del fitxer, i això provocava l'aparició de caràcters erronis en la finestra informativa.
  • [Millora] WASCIIIM: En la finestra de mostrar les n primeres línies del fitxer ASCIII, si es demanen més línies de les que en realitat té el fitxer, el nombre de línies es corregeix automàticament amb el màxim possible.
  • [Millora] WASCIIIM: S'ha afegit un títol a la finestra de mostrar les n primeres línies del fitxer ASCIII.