Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-05-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
 • [Correcció] BDPNT: S'ha evitat que, en la caixa d'opcions avançades, un text quedés truncat.
 • [Millora] WClasSup: S'ha afegit un botó per a poder generar un fitxer TXT amb la llista de les bandes origen i un altre botó per a poder generar un fitxer TXT amb les signatures origen. A més, la finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa).
 • [Millora] CorrGeom: En el cas de la generació d'ortofotos, quan es disposa de tots els paràmetres necessaris per a una georeferenciació directa (posició, actitud, focal i punt principal) és possible indicar NUL en el nom del fitxer COR (que típicament conté els punts de control i, aconsellable, els de test) i el programa procedeix directament a efectuar la correcció. En cas que es proporcioni un fitxer COR el programa assumeix que es tracta de punts de test i calcula els residus per a cada punt, així com els indicadors d'exactitud de la correcció (RMS, etc).
 • [Millora] WCorrGeom: Les finestres de les diferents opcions són ara redimensionables des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa).
 • [Millora] DBFCSV: S'ha analitzat amb més profunditat la importació de camps potencialment de text, de manera que cadenes com 0001 (o com "0001") en el CSV no esdevinguin un 1 a la taula DBF. També s'ha millorat el diàleg durant l'execució (comptadors, etc).
 • [Correcció] EstRas: S'ha trobat un error aleatori en l'opció de generar una imatge de les estadístiques d'una sèrie de ràsters que podia sorgir en el cas que algun valor de la sèrie de píxels fos 0 i el ràster corresponent no tingués un valor NODATA associat. També s'ha trobat un error que es produïa en calcular dades estadístiques d'un ràster categòric i que podia produir que el text resultant quedava retallat.
 • [Millora] EstRas: S'ha fet que l'adreça del fitxer que s'escriu al fitxer INI tingui una adreça relativa al propi fitxer INI, per a màxima portabilitat entre ordinadors.
 • [Millora] WEstRas: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa).
 • [Millora] PNTBD: S'admet que la taula principal (T.dbf) de la capa de punts de la qual volem obtenir les coordenades XY(Z) pugui ser la taula de destí (i no només una taula nova com fins ara). Aquesta millora permet enriquir la pròpia taula principal de la capa de punts amb les coordenades dels punts de forma directa, sense haver de fer un join físic des de la taula nova creada per l'aplicació (que era el procediment que es recomanava fins a la data).
 • [Millora] PNTBD: S'ha augmentat el nombre de decimals que s'escriuen als camps de la DBF, la qual cosa és útil a la pràctica per a capes amb sistemes de referència en longitud-latitud i a escales més detallades que 1:5000.
 • [Millora] WVec3D: La finestra és ara redimensionable des de l'angle inferior dret de la caixa (o també des de qualsevol costat de la caixa).