Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-03-2019
Versió: 8.2d
Descripció:
  • [Millora] GenVPol: En la generalització de polígons (provinents tant de fitxers estructurats com no), que aplica el filtre de finestra mòbil seguit de l'algorisme de Douglas-Peucker, permet escollir, ara, només un dels dos algorismes. A més, l'usuari pot escollir una tolerància per a cada algorisme. En el cas del filtre de finestra mòbil, l'usuari pot escollir el nombre de vèrtexs que es poden prendre en consideració: dos, quatre o sis vèrtexs veïns en el mateix objecte (un, dos o tres a cada banda del vèrtex en qüestió). L'usuari també pot escollir els pesos que s'apliquen a cadascun dels vèrtexs anteriors i posteriors (és a dir, es pot modular la influència que tindran les coordenades dels vèrtexs veïns al llarg del mateix arc). Les possibilitats són: pesos iguals per a tots els vèrtexs de la mitjana mòbil; pesos automàtics, afavorint la posició dels vèrtexs centrals de la mitjana mòbil, però no canviant els pesos en funció de les distàncies entre vèrtexs; pesos automàtics a cada vèrtex en funció de l'invers de la distància planimètrica al vèrtex central de la mitjana mòbil; pesos de valors i distribució indicats per l'usuari (i en tal cas els pesos han de sumar 1).
  • [Novetat] GenVArc: S'ha creat aquest nou mòdul que permet aplicar el filtre de finestra mòbil seguit de l'algorisme de Douglas-Peucker (o només un dels dos) a fitxers de línies (tant estructurats com no). La nova funcionalitat es troba en el menú "Eines | Generalització cartogràfica | Vector | Generalització de línies". Es poden escollir els mateixos paràmetres que en el mòdul GenVPol, excepte la generalització o no del polígon zero, ja que no aplica en fitxers de línies.