Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-01-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Correcció] CombiCap: En utilitzar l'opció de transferència d'atributs entre un ràster i una capa de polígons que contingués alguns polígons de mida quasi idèntica a les cel·les d'aquest ràster, en algunes cel·les no es calculaven bé els estadístics.
  • [Millora] AtriTop: En les transferències d'atributs ARC-->POL, la relació entre taules s'analitza per tal de documentar-la amb la cardinalitat adequada, i no de la forma genèrica (com si sempre preveiés multiregistre).
  • [Correcció] MM32 i TIFIMG: Si el TIFF a importar no tenia documentat el NODATA però, en canvi, tenia valors NaN [not-a-number] la importació es feia amb un valor NODATA incontrolat i no documentat.