Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-01-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Correcció] Vec3D: L'opció 2 el programa podia no funcionar correctament en alguns casos.
  • [Correcció] Retalla: Si es demanava retallar un ràster IMG a través d'un polígon però aquest tenia la topologia incompleta (sense el polígon zero calculat) donava un resultat amb totes les cel·les amb valors NODATA.
  • [Millora] HDFIMG: S'ha perfeccionat de manera substancial la lectura de productes MODIS en format HDF a través de l'aplicació HDFIMG, que ara posa a disposició molta més informació.
  • [Correcció] wCorrGeo: Els botons d'exploració de fitxers vectorials de les opcions "Polinomis" i "Transformacions afins i perspectiva" provocaven, des de feia un parell de versions, un missatge erroni que deia que el programa no estava ben instal·lat.