Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-01-2019
Versió: 8.2c
Descripció:
  • [Millora] CanviRes i CreaMMS: En fer l'opció de remostreig basada en la moda cada vegada que es trobava un empat s'escollia com a moda el valor numèric més baix. P. ex. entre vegetació (representat amb valor 3) i sol nu (valor 5), sempre s'escollia vegetació i, per tant, la proporció de vegetació podia augmentar significativament. Quan el factor d'augment de la grandària de la cel·la és -2 (utilitzant una finestra de 4 píxels) el problema era especialment significatiu, donat que les possibilitats d'empat són molt altes (píxels iguals 2 a 2 o tots els píxels diferents). Això generava imatges resultat on fàcilment la proporció entre les 2 categories majoritàries podia variar en un 15 % a favor de les categories de valors més baixos. La solució aplicada fa servir un criteri més "imparcial" en escollir la moda en cas d'empat.