Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-01-2019
Versió: 8.2a
Descripció:
 • S'ha distribuït la versió 8.2a, tant del MiraMon Professional, com del MiraDades, com del Director (DirectMM.exe).
 • IMGIMG: S'ha corregit errors en la compressió i descompressió referents a fitxers multibanda.
 • CreaTIN: S'ha generat una versió de 64 bits de l'aplicació.
 • GMLMM: S'ha solucionat el fet que, a la importació d'alguns fitxers GML, no es llegia correctament la part decimal de les coordenades.
 • LasPNT: S'ha modificat els fitxers de sortida on s'escriu les dades en diferents taules de dades per facilitar la gestió d'aquests fitxers gràcies a obtenir taules més petites. D'aquesta manera, els valors X i Y i els valors R, G i B (en cas que el fitxer LAS en tingui) s'escriuran en taules separades, amb el mateix identificador gràfic per a cada punt que en la taula principal. A més, s'ha modificat el joc de caràcters de la taula, que passa a estar escrita amb joc de caràcters ANSI.
 • LasPNT: S'ha generat una versió de 64 bits de l'aplicació.
 • MM32: S'ha corregit el detall que, en la impressió, els textos indicadors de la longitud i latitud, no contenien el símbol del grau quan el programa estava configurat per mostrar aquest tipus de coordenades en graus i fracció decimal de grau. Quan la configuració era la convencional, en graus, minuts i segons, s'imprimien i s'imprimeixen els símbols correctament.
 • MM32: S'ha millorat el detall de la informació de vectors oberts relativa a si són de grups per provenir de reciclat per nodes i/o si els polígons que són forats topològics estan, siguin de grups o no, vinculats al polígon zero.
 • MM32: S'ha millorat l'operació de còpia de polígons durant la digitalització tenint en compte no només si són de grups, sinó també si el polígon zero constitueix un grup amb polígons interiors que són forats topològics.
 • MM32: S'ha millorat la generació dels elements de qualitat de les metadades dels ràsters en certs supòsits.
 • MM32: S'ha incorporat el mòdul RawIMG, que permet importació i exportació de formats BSQ, BIL i BIP, tractar amb capçaleres de tipus HDR, etc. Les noves opcions són als menús d'importació i exportació del menú "Fitxer".
 • MM32: S'ha corregit un petit error consistent en el fet que en mostrar les estadístiques de les consultes quan les unitats del sistema de referència espacial són desconegudes s'efectuaven conversions d'àrea (a ha, km2, etc).
 • MM32: S'ha corregit un error en la selecció per objectes selectors de tipus polígon compostos on només es tenia en compte el primer element del polígon compost.
 • MM32: S'ha corregit un error en la selecció interactiva a través objectes selectors de tipus polígon que no seleccionaven alguns polígons que no tenien els vèrtexs dins dels selectors.
 • MM32: S'ha millorat la digitalització per atributs fent que l'opció de desfer no reservi més informació de la necessària (només reserva la DBF de la capa que s'està treballant). Això fa que en capes molt grans, de centenars de Mbyte, la reserva sigui molt més ràpida i es pugui treballar amb més agilitat.
 • MM32: S'ha corregit algun cas de grups de polígons que no es dibuixaven completament en la situació de càrrega de tots els polígons en memòria. Cal recordar que aquest mode és més ràpid però no és el mode per defecte de l'aplicació per tal de fer estalvi de memòria.
 • GeMM: S'ha fet que en pressionar el botó "Més inf." de la pestanya "Presentació | Aspectes tècnics" el cursor esdevingui un rellotge mentre s'estiguin realitzant càlculs donat que en capes amb centenars de milers de registres i topologies complexes el resultat de l'anàlisi pot trigar uns segons.
 • GeMM i MM32: S'ha definit, com a complement de la propietat d'un camp que es declara com a hipervincle, la possibilitat de definir un altre camp que proporciona el descriptor de l'hipervincle. Aquesta nova propietat, que es pot activar seleccionant un camp des de la pestanya "Informació Temàtica" del GeMM, permet que les consultes per localització del MiraMon siguin més informatives i presentin un millor formatat.
 • MiraD: S'ha millorat molt la velocitat d'emplenat de camps amb valor constant, d'emplenat amb autoincrement, de cerca i de cerca i substitució, en un factor que arriba a valors superiors a 100 cops.
 • MiraD: S'ha millorat molt la velocitat d'operacions en registres (còpies, moviments, duplicats), de creació de tesaurus, d'operacions de join físic, etc.
 • MiraD: S'ha introduït un missatge explícit d'error quan s'intentava omplir, en tots els registres, un camp de text amb una cadena que excedia l'amplada del camp; ara en comptes de truncar-la s'avisa l'usuari, tal i com es feia per a camps numèrics, data o lògics.
 • MiraD: S'ha millorat moltíssim la velocitat de còpia de camps al porta-retalls del Windows (en un factor al voltant de 100).
 • MiraD: S'ha revisat diverses caixes de diàleg per tal de poder introduir quantitats molt més grans en caselles com les del nombre de registres, etc, ja que amb les millores d'accés a taules enormes de vegades no es podia introduir o llegir còmodament valors molt grans.
 • MiraD: S'ha introduït una nova funcionalitat d'anàlisi de la regressió, que permet efectuar tant regressions lineals simples i múltiples, com quadràtiques, entre els camps de la taula; si es considera que no totes les mostres (registres) tenen igual fiabilitat, és possible indicar un camp addicional que informi del pes que cal donar a cada mostra. Com sempre en el MiraMon, els valors sense dades es tracten adequadament. Es proporciona tant un fitxer de text amb múltiples dades d'interès (R, R2, RMS, significació estadística total i de cada coeficient, mitjana dels errors, etc) com un gràfic de la regressió, que pot ser en les unitats originals, o fent els eixos X Y similars. En el gràfic es pot associar a cada punt el contingut d'un camp identificador de l'entitat, amb la qual cosa és possible saber a quin punt original correspon cada punt del diagrama de dispersió al voltant de la funció obtinguda. Totes aquestes operacions poden ser automatitzades per a càlculs massius a través de crides al MiraDades en línia de comanda; la sintaxi, com en altres mòduls, està disponible en l'ajuda, i polsant el botó BAT es genera una línia d'exemple amb l'execució de la caixa de diàleg. En processos massius, i per tal de facilitar saber quines valors de regressió són més alts i quines regressions són significatives, el nom dels fitxers de text amb els resultats van antecedits pel valor del coeficient de determinació (R2) així com per les lletres SS (per a sí significatiu) o NS.
 • MiraD: S'ha fet que quan s'enganxen continguts del porta-retalls en un camp N i aquests contenen un espai en blanc entre caràcters numèrics, aquest espai s'interpreti com un separador de milers quan té sentit fer-ho (per exemple "12 728" que cal interpretar com a "12728"). Això es pot produir quan s'enganxen dades des d'un full de càlcul en què s'ha activat l'opció d'incorporar un espai com a separador de milers, i provocava que un valor com "12 728" donés un missatge d'error i s'interpretés com un 12.
 • MiraD: S'ha fet que en la conversió de camps de text (C) a numèrics (N), si els valors numèrics presentaven un espai en blanc com a separador de milers, aquest sigui correctament interpretat.
 • MiraD: S'ha implementat la transformació de camps de tipus data (D) a text (C), fent que s'escrigui amb l'aspecte dd-mm-aaaa. Recordeu que també podeu obtenir textos amb aquest format copiant el camp al porta-retalls i enganxant el contingut en un processador de textos, etc.
 • MiraD: S'ha implementat la transformació de camps de tipus data (D) a numèric (N), fent que s'escrigui el valor numèric intern del camp data: aaaammdd.
 • MiraD: S'ha millorat la transformació entre camps de tipus N i D quan presentaven sensedades (NOTADA) en el dia, o en el mes i el dia. Prèviament un camp numèric amb valors com ara 20181231 era convertit correctament a un camp data, però si contenia valors com 201812 o 2018 la transformació no interpretava correctament que el dia, o el dia i el mes, havien de quedar com a sensedades.
 • MiraD: Les caixes de diàleg per a esborrar i blanquejar un registre inicialitzaven la casella amb el primer registre on aplicar l'operació amb el registre del qual s'havia polsat el botó, però inserir, copiar o moure registres no es comportaven així (sempre oferien el primer registre). S'ha fet que les 5 operacions es comportin igual, oferint com a primer registre aquell en què hem polsat el botó.
 • MiraMon: S'ha millorat molt la velocitat d'obertura en ordinadors en què determinats antivirus interpretaven la preparació de l'accés a Internet per a informar de millores del Diari de versions, mostrar geoserveis, etc, com una amenaça i estaven uns segons analitzant què feia l'aplicació (finalment el programa s'obria sense cap problema, però). S'ha canviat el protocol de preparació i ara el programa es torna a obrir tan ràpidament en aquests ordinadors com en qualsevol altre ordinador similar. La millora també afecta molt positivament la velocitat amb què es mostra el resultat en acabar un procés efectuat des d'un mòdul (MSA).