Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-12-2018
Versió: 8.2a
Descripció:
  • ClaskNN: S'ha optimitzat el programa perquè requereixi menys memòria en la generació de la capa resultant durant els càlculs. S'ha efectuat proves en versions paral·lelitzades tant de 32 com de 64 bits.
  • ClaskNN: S'ha afegit la possibilitat de generar un segon ràster classificat d'acord amb la segona moda, la qual cosa és útil en estudis d'incertesa de la classificació, o per assignar la categoria definitiva tenint en compte una sèrie temporal preexistent en què es vol primar la coherència de l'estabilitat temàtica d'un píxel en casos de decisions de versemblança poc diferent entre la primera categoria candidata del classificador i la segona categoria candidata. Per activar aquesta possibilitat cal incloure a la línia de comanda el paràmetre /2_CLASSES_RESULT i el programa generarà un segon ràster amb el nom igual al primer afegint "_clas_2" al nom. En la utilització d'aquesta nova opció cal tenir en compte que si k és gaire petita en relació al nombre de píxels de les àrees d'entrenament, molts píxels d'aquest segon ràster classificat es generaran amb la mateixa categoria que el resultat principal ja que les k classes veïnes seran la mateixa classe.
  • WClaskNN: S'ha modificat la caixa de diàleg de l'aplicació ClaskNN per a poder incloure el paràmetre /2_CLASSES_RESULT a la comanda d'execució, el qual permet generar un segon ràster classificat d'acord amb la segona moda.