Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-11-2018
Versió: 8.2a
Descripció:
  • CorrGeom: S'ha corregit un error en què no es reformatava correctament el camp longitud (dels arcs) o el camps perímetre i àrea (dels polígons) en cas de ser necessari per la correcció geomètrica aplicada.
  • CanviPrj: S'ha corregit un error en què no es reformatava correctament el camp longitud (dels arcs) o els camps perímetre, àrea, MAPX i MAPY (dels polígons) en cas de ser necessari pel canvi de projecció aplicat.
  • KMLMM, GMLMM, WAnHabit: S'ha distribuït una nova recompilació dels mòduls.